سه شنبه, 18 مهر 1396

شبکه های آبیاری و زهکشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 • انجام خدمات مهندسی شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات وابسته
 • انجام خدمات مهندسی شبکه های آبرسانی و خطوط انتقال آب و ایستگاههای پمپاژ
 • مطالعه، طراحی ونظارت برطرح شبکه های آبیاری تحت فشار
 • مطالعات اجتماعی ، اقتصادی ، نظام بهره برداری ومشارکت مردمی درشبکه های آبیاری
 • مطالعه ، طراحی ونظارت برطرحهای تغذیه مصنوعی
 • مطالعات لایه بندی ، آبشویی وتعیین ضریب آبگذری
 • مطالعات تجهیزشبکه های آبیاری وزهکشی به ابزاراندازه گیری دبی آب
 • مطالعات پایش وارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری وزهکشی دردست بهره برداری
 • مطالعات جامع آبرسانی وشبکه توزیع آب خام فضاهای سبزشهری
 • ارائه خدمات مهندسی اکیپهای گشت وبازرسی و آماربرداری از منابع آب
 • خدمات مهندسی جمع آوری داده های پایه شبکه آبسنجی استانها
خدمات مهندسی شبکه های آبیاری و زهکشی