سه شنبه, 18 مهر 1396

کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
  • مطالعات امکان سنجی طرحهای توسعه کشاورزی
  • مطالعات تهیه طرحهای جامع توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
  • مطالعات حفاظت خاک و آبخیزداری
  • مطالعات تجهیز و نوسازی مزارع و تهیه طرحهای تسطیح و بهسازی اراضی و شبکه راههای بین مزارع
  • مطالعات خاکشناسی و طراحی کشاورزی (تناسب اراضی)
  • مطالعات احداث و تجهیز مزارع و مجتمع های گلخانه ای
  • مطالعات ساماندهی و بهسازی قنوات
  • مطالعات ساماندهی و اسکان عشایر
  • مطالعات اندازه گیری ضرایب هیدرودینامیکی دشتها
خدمات مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری