سه شنبه, 18 مهر 1396

سد سازی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 • مطالعات امکان سنجی طرحهای توسعه منابع آب
 • مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
 • تلفیق منابع آبهای سطحی وزیرزمینی
 • مهندسی رودخانه
 • تاسیسات انحراف آب
ادامه مطلب...

ژئوتکنیک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 • مطالعات و بررسی های لازم جهت شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی
 • شناسایی محلی ( حفر گمانه اکتشافی ، آزمایشهای محلی ) و خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک وسنگ
ادامه مطلب...

شبکه های آبیاری و زهکشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 • انجام خدمات مهندسی شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات وابسته
 • انجام خدمات مهندسی شبکه های آبرسانی و خطوط انتقال آب و ایستگاههای پمپاژ
 • مطالعه، طراحی ونظارت برطرح شبکه های آبیاری تحت فشار
ادامه مطلب...

کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 • مطالعات امکان سنجی طرحهای توسعه کشاورزی
 • مطالعات تهیه طرحهای جامع توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
 • مطالعات حفاظت خاک و آبخیزداری
 • مطالعات تجهیز و نوسازی مزارع و تهیه طرحهای تسطیح و بهسازی اراضی و شبکه راههای بین مزارع
ادامه مطلب...
خدمات مهندسی