سه شنبه, 18 مهر 1396

ژئوتکنیک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
  • مطالعات و بررسی های لازم جهت شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی
  • شناسایی محلی ( حفر گمانه اکتشافی ، آزمایشهای محلی ) و خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک وسنگ
  • تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات در مورد بهسازی زمین و مشخصات آن جهت طراحی
  • آزمایش و بررسی مصالح ساختمانی و استقرار واحد های آزمایشگاهی جهت کنترل کیفیت عملیات اجرایی ( خاک ، بتن ، آسفالت و غیره ) جهت پروژه ها.
  • محاسبات مربوط به فشار خاک و دیوارهای حائل